Ajax Loader

Лични данни

Декларация за съгласие и информираност относно обработването на лични данни

Искаме да подчертаем, че когато посещавате нашите интернет страници всички ваши лични данни остават поверителни, освен ако не желаете да ги разкриете по собствено желание.

Събираме само онези лични данни, които ни предоставите доброволно и само за целите, посочени в тези правила за защита на личните данни. Не изискваме от вас да ни пращате тези данни, за да ви осигурим достъп до нашите страници и не искаме да ни предоставите повече данни, отколкото действително е необходимо за участие в някоя дейност на нашите страници.

При събиране на лични данни се задължаваме да спазваме нормативните разпоредбите, отнасящи се до защита на личните данни.

Молим ви да прочетете цялата информация, която следва. Ако имате каквито и да е въпроси и коментари във връзка с нашите правила за защита на личните данни или желаете да споделите с нас свой опит за тази интернет страница, молим да се свържете с нас на електронен адрес [email protected]

Ако сте малолетен, не ни изпращайте своите лични данни!

I. Общи условия

Когато ползвате интернет сайта https://cleopatrabg.com/ (уеб сайт), която включва също и онлайн магазина, „КАТЕРИНА 7“ ООД с ЕИК 204981218, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, жк Студентски град, бл. 58, вх. А („Cleopatrabg.com“ или „Администратор„) като администратор обработва Вашите лични данни съгласно приложимите нормативни разпоредби за защита на личните данни.

Тези Правила за защита на личните данни („Правила“) описват какви данни се обработват и за какви цели, както и вашите права, свързани с тази обработка. Молим ви да прочетете внимателно тези Правила преди да продължите да използвате интернет магазина. Ако не сте съгласни с тях, молим да не ползвате интернет магазина.

II. Лични данни, които обработваме

Лични данни“ означава всички данни или информация, които се отнасят за физическо лице, чиято идентичност е установена или може да се установи.

Събираме и обработваме личните данни съгласно приложимите нормативни разпоредби и то, за да можем да изпълним вашата поръчка или да ви изпратим, например, актуализации и новини по електронна поща, да ви включим за участие в игри с награди и да ви съобщим кой е победителят, да споделим с вас публикации, брошури и други рекламни материали или да отговорим на ваши запитвания, забележки и коментари.

Обработваме вашите лични данни само по ваше желание, в изпълнение на закона или за осъществяване на легитимен интерес на Администратора, например в някои случаи, в които обработваме вашите данни за нуждите на директния маркетинг и популяризиране на нашите продукти или услуги („търговска комуникация“) по електронен път или по други начини за комуникация. В определени случаи обработването на Вашите лични данни ще е необходимо за изпълнение на договор, сключен между вас и „Cleopatrabg.com“ (например при покупка на продукти в нашия интернет магазин, за да можем да Ви доставим продукта на поискания адрес за доставка и др.).

 • Обработваме следните категории лични данни: Данни за контакт и данни за идентификация (в т. ч. име, пощенски адрес, телефон за контакт), необходими за откриване на потребителски профил на интернет страницата ни.
 • Данните за контакт и данните за идентификация са необходими за поръчване на продукти в онлайн магазина съответно и за тяхната доставка на поискания от вас адрес;
 • Данни за вашите покупки, направени  чрез онлайн магазина, например закупени продукти, сумата от сметката, избрания начин на плащане, колко често пазарувате;
 • Данни за кореспонденция между потребителя и Администратора (включително данни, съдържащи се в самата кореспонденция);
 • Данни за взаимодействието на потребителя с интернет страницата, които се събират чрез използването на бисквитки (англ. Cookies).

Чрез тази уеб страница можем да ви предложим възможност за комуникация и връзка със съдържанието на социални мрежи (например Фейсбук). Ако решите да използвате своя профил от социалните мрежи за комуникация и връзка с нашия уебсайт, имайте предвид, че социалните мрежи в зависимост от настройките на вашия профил в тях, могат да споделят с нас данни от вашия профил.

Не събираме и не обработваме лични данни на малолетни лица (доколкото в рамките на разумните граници имаме възможност разберем възрастта на потребителя. Ако сте малолетни, молим ви да не ни изпращате своите лични данни (име, презиме, адрес, телефонен номер, е-мейл или други данни, които биха помогнали да Ви идентифицираме), защото ще трябва да откажем обработката на такава комуникация. Ако въпреки това последва установяване на контакт с малолетно лице, чиито лични данни са били предоставени на „Cleopatrabg.com“ в противоречие на установените тук правила, „Cleopatrabg.com“ си запазва правото да откаже изпълнението на искания, получени от такова малолетно лице, независимо от техния характер.

III. Цел на обработване на личните дани

„Cleopatrabg.com“ обработва личните данни за следните цели:

 1. Откриване на потребителски профили на уеб страницата;
 2. Обработка на поръчките в онлайн магазина и доставка на поръчаните продукти на адреса, посочен от потребителя;
 3. Изпращане на търговска комуникации по електронна поща, чрез мобилен телефон или на пощенски адрес и доставка чрез куриер (в границите на Вашето съгласие);
 4. Участие в анкети, попълване на въпросници и конкурси, организирани от страна на „Cleopatrabg.com“;
 5. Предоставяне на отговори на въпроси, които ни поставяте, или на Ваши съвети, коментари, забележки и др.;
 6. Изработка на различни доклади/статистика за начина на използване на уеб страницата и услугите, които предоставя, включително за това как са изпълнени договорите с „Cleopatrabg.com“;
 7. Решаване на всички спорове или оплаквания, които се отнасят до или произтичат от дейността на „Cleopatrabg.com“.

„Cleopatrabg.com“ обработва личните данни за изброените по-горе цели на едно от следните законови основания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните):

 • за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общия регламент за защита на данните; за целите на легитимните интереси на администратора- чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните;
 • съгласие на субекта на данните – чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на данните.

IV. Предаване на данните към трети лица

Не продаваме, не прехвърляме и не разкриваме данните, които събираме на нашите уеб страници на никого извън „Cleopatrabg.com“ без вашето одобрение, освен:

 1. в случаите, предписани от закона, и когато е необходимо с цел изпълнението на нашите законови или договорни задължения;
 2. в случаите, когато това е необходимо за защита на вашия живот или телесна цялост, а вие нямате възможност да дадете своето съгласие за обработка на вашите лични данни;
 3. в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на задачи, които се осъществяват в обществен интерес;
 4. в случаите, когато вие самите сте обявили тези данни публично; и
 5. в случаите, когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси и при спазване на предвидените в приложимото право условия.

При всички положения не разкриваме Ваши данни на лица в трети страни. Ще пазим вашите лични за срок, не по-дълъг от необходимия за осъществяване на посочените по-горе цели на обработка, и по- конкретно в сроковете, посочени в нормативен акт (напр. за данни, които се съдържат в счетоводни документи), или ако няма такива – до завършване на доставката на Вашата поръчка, но не повече от 5 години от датата на вашата покупка, или до окончателното уреждане на възникнали правни споров, ако е приложимо.

„Cleopatrabg.com“ може да разкрие някои или всички ваши лични данни на следните получатели, по начин, посочен както следва:

 • На лица, упълномощени да обработват лични данни от името и за сметка на „Cleopatrabg.com“, съответно на сътрудници и доставчици, без които е невъзможно предоставяне и поддържане на услугите, които се предоставят чрез тези уеб страници (напр. специалисти по поддръжка на уеб страници, доставчици на поръчаните продукти или рекламни материали, сътрудници в маркетингови кампании, партньорски организации, с които работим на проекта база в сферата на маркетинга и продажбите.
 • На правоприемник или правоприемници в случай на промени в юридическия статус на Администратора вследствие на преобразуване, реструктуриране или друга промяна на контрола в дружеството.
 • На получатели, към които „Cleopatrabg.com“ е задължен да разкрива лични данни въз основа на действащото законодателство.

V. Сигурност на плащанията с кредитни и дебитни карти

„Cleopatrabg.com“ се задължава да прилага максимални стандарти за сигурност с цел защита интересите на купувачите и предотвратяване на евентуални злоупотреби с информация.

Транзакциите при плащане с кредитни и/или дебитни карти се извършват със защитен 3D-Secure протокол, заверен с 256 бита SSL криптиране, което се смята за надежден начин за извършване на парични транзакции. Този метод дава възможност за сигурен пренос на информации и предотвратява неупълномощен достъп до данните по време на комуникация между компютъра на Купувача и онлайн операторът на платежната система и обратно.

Посочената услуга и кредитните институции  обменят данни при употреба на виртуална частна мрежа (VPN), която е защитена от неоторизиран достъп. Номерата на кредитните карти не се пазят от и не са достъпни за „Cleopatrabg.com“.

„Cleopatrabg.com“ не може да се смята за отговорен при злоупотреби, при които не може да се установи, че са настъпили вследствие от техническо-безопасен пропуск в системата на уеб магазина или пропуск на служители на „Cleopatrabg.com“.

VI. Съобщения по електронна поща

Когато ни изпращате електронна поща (съобщения по имейл с въпроси, коментари, възражения, съвети и др., или образци за контакт на уеб страницата) с лични данни, чрез които е възможно да Ви идентифицираме, ще използваме тези данни единствено с цел изпълнение на вашето искане. В случай, че не можем сами да отговорим на Вашето искане/запитване, по изключение бихме могли да препратим вашия имейл/съобщение/искане на наш сътрудник или партньорска организация, които  могат да отговорят на вашето запитване. В този случай личните Ви данни ще бъдат отстранени освен ако всички или част от тях са необходими за целите на отговора.

Всички служители и делови партньори на „Cleopatrabg.com“ отговарят за спазването на Правилата за защита на личните данни, приети от Администратора.

VII. Анкети, въпросници и конкурси

Понякога провеждаме анкети и въпросници на нашите страници. Събраните по този начин данни са само за потребностите на „Cleopatrabg.com“. Ако на нашите страници или на свързаните с нас социални мрежи публикуваме резултатите от анкета, те ще бъдат обобщени и няма да съдържат никакви лични данни.

„Cleopatrabg.com“ не носи отговорност за евентуални щети, възникнали в резултат от неправомерно използване от трети лица на информация от тази уеб страница за цели, различни от целите, за които са били публикувани.

VIII. Правила за бисквитките

Уеб страницата на „Cleopatrabg.com“ ползва т.нар. бисквитки (англ. “cookies”).

Бисквитките са малки текстови картотеки, които Администраторът на уеб страницата генерира и които чрез уеб браузъра се съхраняват в устройството на потребителя, за да може да се предоставят по-качествени услуги и съдържание на потребителя. Запазва се определена информация (напр. желаните настройки на език или уеб страница, статус на регистрацията на потребителската сметка и др.), които Вашият браузър може да възпроизвежда, когато се върнете на уеб страницата (в зависимост от трайността на бисквитките).

Ползваме следните категории бисквитки:

1. Бисквитки, необходими за функционалността на уеб страницата

Определени бисквитки са необходими, за да бъде възможно използването на тази уеб страница и нейните основни услуги и съдържание. Без тези бисквитки например няма да можете да достъпите определени безопасни места или да следвате своята кошница за онлайн пазаруване. Тези бисквитки не могат да се изключат.

Част от бисквитки необходими за функционалността на уеб страницата, включват Google Analytics, който следи за посещаемостта и анализира успешността на уеб страницата, без  да използва лични данни на индивидуални потребители.

Бисквитка за нерегистрирани потребители според потребителските предпочитания за това трябва уеб страницата да запамети и в бъдеще да изпълнява потребителските информации във форми за извършване на поръчка.

2. Незадължителни бисквитки

Информациите от тези бисквитки ни помагат да разберем как нашите потребители ползват уеб страницата, с цел подобряване на качеството на съдържанието според потребителите и впечатленията от посещенията.

Когато влезете за пръв път в уеб страницата, ще се появи надпис, който предупреждава за съществуването на бисквитки и ще поиска вашето съгласие за тяхното приемане.

Доколкото бисквитките се ползват въз основа на Вашето съгласие, имате право във всеки момент да оттеглите даденото по-рано съгласие за ползване на бисквитките на тази уеб страница.

Потребителят на уеб страницата винаги може чрез настройките на своя уеб браузър сам да регулира (да ограничи или да възпрепятства) приемането на бисквитките. Напомняме, че блокирането на бисквитките може да повлияе върху функционалността и вашето взаимодействие с уеб страницата и не носим отговорност за каквато и да било загуба на функционалност и/или качество на съдържанието на уеб страницата във всички случаи на избор на регулация за получаване на бисквитки от страна на потребителя.

IX. Права на субекта на данни

Даването на съгласие за обработка на личните данни не е задължително, но отказът за даване на съгласие за обработка на личните данни, както е посочено по-горе, може да възпрепятства потребителя да ползва всички или на някои функционалности, които уеб страницата предлага, или да направи невъзможно получаването на информация за продуктите/услугите, предлагани от „Cleopatrabg.com“.

С изпращането на лични данни на „Cleopatrabg.com“, респондентът не се отказва от правата, гарантирани от законите на Република България, с които се защитават личните данни, особено правото да поиска поправка или заличаване на своите лични данни, ако са непълни, неточни или неверни, или ограничаване на тяхната обработка съгласно приложимите законови разпоредби.

Като субекта на данните имате редица права, включително:

а) Право на достъп: потребителите, чиито данни се обработват, имат право да получат за това потвърждение, както и достъп до личните данни, които се отнасят до тях, и информация за целите на обработката, за категориите лични данни, за получателите на данните, за периода, за който данните ще бъдат съхранявани и други техни права, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните“).

б) Право на поправяне на данните: потребителите имат право да поискат промяна на неточните лични данни или допълване на непълните данни. Регистрираните потребители във всеки един момент имат достъп до своите данни и могат да ги поправят/променят директно чрез свята потребителски профил.

в) Право на изтриване: при определени обстоятелства потребителите имат право да личните данни, които се отнасят до тях, да бъдат изтрити от Администратора.

г) Право на оттегляне на съгласието: Потребителите имат право във всеки един момент да оттеглят даденото от тях съгласие за обработка на лични данни.

Ако желаете само да промените настройките на съгласието за търговска комуникация, също можете във всеки един момент самостоятелно да направите това на своя потребителски профил.

д) Също така, при определени обстоятелства потребителите имат право да направят възражение срещу обработката, да поискат ограничаване на обработката и получаване на личните данни за тях в пригоден за машинно четене формат.

По всички въпроси за защита на личните данни, както и за изпълнението на горепосочените правила, Ви молим да се обърнете на адреса за контакт, посочен в член 10 на тези Правила.

е) Право на възражение пред надзорен орган: ако смятате, че Вашите права са нарушени, имате право да направите възражение пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

В зависимост от искането на потребителя/субекта на данни „Cleopatrabg.com“ се задължава при условията на приложимото законодателство за защита на личните данни:

 1. Да потвърди на потребителя дали обработва или не обработва лични данни, които се отнасят за този потребител/субект на данните.
 2. Да поправи или изтрие, без заплащане и незабавно личните данни, които се отнасят за потребителя/респондента.
 3. Да ограничи или престане да обработва личните данни на потребителя/респондента.

X. Контакт

По всички въпроси, свързани със защитата на вашите лични данни, както и за реализиране на горепосочените права и искания, можете да се обърнете към нашите служители, отговорни за защита на личните данни, чрез изпращане на имейл на [email protected] или да изпратите искане по пощата на адрес: жк Студентски град, бл. 58, вх. А, гр. София 1700. „Cleopatrabg.com“ не отговаря на анонимни запитвания.